გამარჯობა {{subscriberName}}

როგორ დავწეროთ opinion essay

Opinion Essay-არის ესე, რომელშიც ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით გამოვთქვამთ, ჩვენს მოსაზრებას.

 

თუ გინდათ, რომ მკითხველზე შთაბეჭდილება მოახდინოთ, პირველ რიგში ყურადღება მიაქციეთ ესეს სტრუქტურას.

ესე უნდა შედგებოდეს ხუთი აბზაცისგან.

 

პირველ აბზაცში უნდა დავსვათ საკითხი და დავაფიქსიროთ ჩვენი მოსაზრება, ვეთანხმებით თუ არა მოცემულ საკითხს.  

მეორე და მესამე აბზაცებში უნდა დავწეროთ თუ რატომ ვეთანხმებით ან არ ვეთანხმებით გამოთქმულ მოსაზრებას და ჩვენი შეხედულება უნდა გავამყაროთ არგუმენტებით.

მეოთხე აბზაცში კი უნდა დავაფიქსიროთ საპირისპირო მოსაზრება და ისიც უნდა გავამყაროთ მაგალითებით.

მეხუთე აბზაცში, ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ მიუხედავად მეოთხე აბზაცში გამოთქმული საპირისპირო მოსაზრებებისა, ჩვენი მოსაზრება იგივე რჩება.

 

როგორ დავწეროთ ეფექტური შესავალი და დასკვნა? (I და V აბზაცები)

 

შესავალი:

მიმართეთ მკითხველს: Have you ever imagined what life would be like without electricity?

გამოიყენეთ ციტატები: If not us, who? If not now, when? (თუ ჩვენ არა, მაშინ ვინ? თუ ახლა არა, მაშინ როდის?)  -John F. Kennedy

დაიწყეთ რიტორიკული შეკითხვით: “Are dogs really a man’s best friend?”

 

დასვკნა:

ციტატებები და რიტორიკული შეკითხვები შეგიძლიათ გამოიყენოთ დასკვნაშიც, მაგრამ ნუ გამოიყენებთ იმავე წინადადებებს რაც გამოიყენეთ შესავალში.

 

წერის სტილი

 

ამ ტიპის ესეში ძირითადად ვიყენებთ აწმყო დროებს. ვწერთ ოფიციალური სტილით, რაც გულისხმობს:

გრძელი წინადადებების,

ვნებითი გვარის ხშირად გამოყენებას ასევე

კავშირებითი სიტყვებისა (Nevertheless -მიუხედავად ამისა, Furthermore გარდა ამისა, უფრო მეტიც.

ზმნის სრულ ფორმების გამოყენებას. (He is not და არა He isn’t). ასევე

ოფიციალური სიტყვების და ფრაზების გამოყენებას.  მაგალითად, (არსებობს მტკიცებულება, რომ) There’s proof that-ის მაგივრად უმჯობესია დაწეროთ Studies have shown that. (კვლევებმა აჩვენა)

 

სიტყვები, რომლებიც აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ ესეს წერის დროს.

 

აზრის დაფიქსირება:

I strongly believe,

In my opinion,

The way I see it,

It seems/appears to me (that),  

to my mind,

as far as I am concerned,  

I strongly disagree,

I am totally against.

I couldn’t agree/disagree more that/with.

 

მოსაზრებების ჩამოთვლა:

Firstly

To begin with

In addition

Additionally

Secondly

Furthermore

Moreover

 

საწინააღმდეგო მოსაზრების შემოტანა:

However

On the other hand

 

მაგალითებისა და არგუმენტების დაფიქსირება:

For example

For instance

In particular

Particularly

 

შედეგებზე საუბრისას:

as  as result

Consequently

Therefore

In this way

 

დასკვნა:

All things considered

To conclude

In conclusion

 

ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე 120-150 სიტყვიან ესეც წერთ. შეეცადეთ, რომ დაიცვათ სიტყვების რაოდნეობის მოთხოვნა. გაითვალისწინეთ, რომ არტიკლები, წინდებულები და ნაწილაკები ცალკე სიტყვებად ითვლება. დაიცავით აბზაცები, წინადადებები დაიწყეთ დიდი ასოთი. წერეთ გარკვევით და სუფთად. ნაწერი გადაიკითხეთ და გაასწორეთ შეცდომები. თემა ფასდება 16 ქულით.

ვთქვათ უნდა დავწეროთ ესე: Modern technology has made our lives easier -თანმედროვე ტექნოლოგიებმა ცხვორება გაგვიმარტივა. ეთანხმებით თუ არა მოცემულ მოსაზრებას?

 

ესეს ნიმუში

 

One hundred years ago, no one could image how important technology would be to humans in the 21st century. Today, technology is all around us and, in my opinion, it makes our lives much easier.

 

To begin with, technology makes it easier to communicate. For example, mobile phones and the Internet make is possible for us to send messages to each other quickly and easily. As a result, we can be constantly connected with our friends, family members or business partners.

 

Secondly, technology allows us to access huge amounts of information. Through the Internet, in particular, we can find out about almost any topic immediately. Consequently, we can become better informed about the world.

 

However, some people claim that modern technology has made us less active. For instance, today we can shop and socialise online without the need to leave our homes. Therefore, we are less likely to get the exercise we need to stay healthy.
 

In conclusion, I strongly believe that despite making us less active technology helps us communicate and get informed very quickly. As Steve Ballmer said, “It empowers people to do what they want to do”.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა