გამარჯობა {{subscriberName}}

როგორ ჩავაბაროთ საატესტატო გამოცდა ინგლისურში

  1. Tom is _____ nurse. He works at a hospital.

A. a
B. an
C. ---

D. the

(პროფესიებთან იხმარება განუსაზღვრელი (a) არტიკლი )  


2. How is your sister doing? I have not seen _____ for a long time.

A. she
B. him
C. hers

D. her

(sister-და; მდედრობით სქესთან ვიყენებთ პირის ნაცვალსახელ  she -ს (სახელობით ბრუნვაში) და her (ობიექტურ ბრუნვაში) პირის ნაცვალსახელებს. ამ შემთხვევაში გვჭირდება her, რადგან პირის ნაცვალსახელი ობიექტურ ბრუნვაში იხმარება მაშინ, თუ იგი მოსდევს ზმნას (seen).  3. David _____ in the army for two years.

A. has been
B. have been
C. is

D. are

(დეივიდი ორი წელია ჯარშია, მოქმედება რომელიც დაიწყო წარსულში და ახლაც გრძელდება. ასეთი მოქმედების გამოსახატავად ვიყენებთ აწმყო სრულ დროს (The Present Perfect Tense). David-არის მხოლობითი რიცხვის მესამე პირი, ამიტომაც იქნება has been და არა have been


4. Have you heard that Tom got fired?

A. It’s excellent
B. What a shame
C. How wonderful    

D. How dare you speak to me like that  

(Have you heard that Tom got fired? - გაიგე, რომ ტომი გააგდეს სამსახურიდან?  What a shame - რა სამწუხაროა)

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა