გამარჯობა {{subscriberName}}

წარსული განუსაზღვრელი დრო #2

ინგლისურ ენაში ორი ტიპის ზმნები გხვდება: წესიერი და არაწესიერი, წესიერ ზმნებს წარსულ განუსაზღვრელ დროში “ed” ემატებათ. ხოლო არაწესიერ ზმნები წარსულ განუზაღვრელ დროს ზმნის მეორე ფორმით (simple past-ით) აწარმოებენ. არაწსიერ ზმნებს აქვთ ე.წ. სამი ფორმა: infinitive, simple past, past participle. ინფინიტივის, ნამყო განუსაზღვრელი და მიმღეობა. ხშირ შემთხვევაში მოსწავლეები ტერმინებს არ იმახსოვრებენ და ზმნის ფორმებს მოიხსენიებენ, როგორც ზმნის I, II და III ფორმა.

 

არსებობს რამდენიმე პრინციპი, რომლის მიხედვითაც შეგიძლიათ დააჯგუფოთ არაწესიერი ზმნები და ადვილად დაიმახსოვროთ ისინი.

ზმნები, რომლის პირველი (ინფინიტივი) და მესამე (მიმღეობა) ფორმები ერთმანეთს ემთხვევა, განსხვავებულია მხოლოდ მეორე ფორმა ანუ ნამყო განუსაზღვრელის ფორმა.

 

Come-came-come

Become-became-become

Ran-run-ran

 

ზმნები, რომელებსაც სამივე ფორმა ერთნაირი აქვთ

 

 

Infinitive

Past Simple

Past Participle

cost

cost

cost

cut

cut

cut

hit

hit

hit

let

let

let

Put

put

put

shut

shut

shut

Set

Set

Set

 

არაწესიერი ზმნები, რომელთაც ბოლო ორი ფორმა ერთნაირი აქვთ.

 

 

Bend

bent

bent

Feel

Felt

Felt

Keep

Kept

Kept

 

Spill

Spilt

Spilt

Spoilt

Spoilt

Spoilt

Build

Built

Built

 

და ა.შ.

 

არაწესიერი ზმნების დასაჯგუფებლად სხვა პრინციპებიც არსებობს.

 

მოკლედ, რომ ვთქვათ წარსული განუსაზღვრელი დროის საწარმოებლად წესიერ ზმნებს ვუმატებთ ed-ს ყველა პირთან, ხოლო კითხვითსა და უარყოფითში ed-ს ვაშორებთ. კითვითი და უარყოფითი ფორმები იწარმეობა to do დამხმარე ზმნის წარსული ფორმით did/didn’t (did not)
He played tennis. Did he play tennis?  He didn’t play tennis.

რაც შეეხება არაწესიერ ზმნებს, ვიყენებთ ზმნის მეორე ფორმას ყველა პირთან, ხოლო კითხვითსა და უარყოფით ფორმაში ზმნას ვაბრუნებთ საწყის ფორმაში.
მაგ: He wrote a letter. Did he write a letter? He didn’t write a letter.

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა