გამარჯობა {{subscriberName}}

ზედსართავი სახელი

ზედსართავი სახელი ახლავს არსებით სახელს და გამოხატავს საგნის თვისებას ან ნიშანს. ზედსართავ სახელს დაესმის კითხვა როგორი? მაგალთად, red-წითელი, long-გრძელი, tall-მაღალი. ზედსართავ სახელს აქვს შედარებითი ხარისხები. შედარებითი ხარისხი სამია: დადებითი (positive), შედარებითი (comparative) და აღმატებითი (Superlative).

შედარებითი ხარისხების წარმოება

ყველა ერთმარცვლიანი ზედსართავი სახელი შედარებით ხარისხებს აწარმოებს -er-ის, ხოლო აღმატებით ხარისხებს -est-ის დამატებით.

tall-taller-the tallest

 

ორმარცვლიანი ზედსართავი სახელები, რომლებიც ბოლოვდებიან -y, -ow, -er-ზე , შედარებით ხარისხს -er-ის, ხოლო აღმატებითს -est-სუფიქსების საშუალებით აწარომებენ.

happy-happier-the happiest;

narrow-narrower-the narrowest

 

ყველა დანარჩენი ორმარცვლიანი და მრავალმარცვლიანი ზედსართავი სახელები შედარებით ხარისხებს აწარმოებენ more და აღმათებით ხრისხებს most დამხამარე სიტყვებით:

interesting-more interesting-the most interesting

 

ზოგი ზედსართავი სახელი ხარისხებს ფუძისეული ხმოვნის შეცვლით აწარმოებს:

good-better-the best

bad-worse-the worst

 

მართლწერის წესები: თუ ზედსართავი სახელი ბოლოვდება e-ზე მაშინ, ხარისხების წარმოებისას დაირთავს მხოლოდ -r და -st სუფიქსებს.

მაგ, brave-braver-the bravest

თუ ზედსართავი სახელი ბოლოვდება y-ზე და მის წინ თანხმოვანია, ხარისხების წარმოებისას y- შეიცვლება i-თი და დაემატება er და est სუფიქსები.

Pretty-prettier-the prettiest

ხოლო თუ y-ის წინ ხმოვნია, ხარისხების წარმოებისას y უცვლელი რჩება:
Gay-gayer-the gayest

მადლობა რომ დაინტერესდი, ყოველკვირეულად მიიღებ ახალ გაკვეთილებს მითითებულ ელ.ფოსტაზე

მიიღე ახალი გაკვეთილი ყოველ კვირას

შეიყვანე მხოლოდ ელ.ფოსტა